На основу члана 55, став 1, тачка 9. Статута Општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка“, број 197/2018), члана 28. став 3. Закона о запошљавању иосигурању за случај незапослености („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 49/2021) и Одлуке о изради, спровођењу, праћењу и извештавању о спровођењу Локалног планског документа у области запошљавања у  општини Рашка („Службени гласник Општине Рашка“, број 264/2024), председник Општине Рашка, дана 26.3.2024. године доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

о формирању Координационог тима за израду, координацију, праћење и извештавање о спровођењу Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка

 

 

I

Формира се Координациони тим за израду Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка, у саставу:

1. Ђорђе Радоичић, за координатора, представник Одсека за привреду и друштвене делатности, Општинска управа Општине Рашка,
2. Јована Ивановић, за чланицу, представница Одсека за привреду и друштвене делатности, Општинска управа Општине Рашка,
3. Срђан Васиљевић, за члана, представник Одсека за привреду и друштвене делатности, Општинска управа Општине Рашка,
4. Драгана Минић, за чланицу, представница Одсека за буџет, финансије и пореске послове, Општинска управа Општине Рашка,
5. Марија Белобрковић, за чланицу, представница Одсека за привреду и друштвене делатности, Општинска управа Општине Рашка.

 

II

Задаци Координационог тима из тачке I овог решења су:

 

израда, координисање и праћење свих активности усмерених на креирање Локалног планског документа у области запошљавања и извештавање о истом;
обезбеђивање благовремене укључености представника/ица свих релевантних организационих јединица органа Општине Рашка и осталих заинтересованих страна односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за израду Локалног планског документа у области запошљавања;
разматрање Локалног планског документа у области запошљавања који је усаглашен са структуром и циљевима буџетских програма и предлагање истог за усвајање Савету за запошљавање Општине Рашка.

 

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Општине Рашка.

 

IV

Решење доставити координатору Координационог тима, члановима/ицама Координационог тима и архиви.