ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА

ДАРКО МИЛИЋЕВИЋ

Tелефон:  +381 (0) 36 736-281,

E маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 Биографија:

Дарко Милићевић, рођен 8. фебруара 1973. године у Рашки. Средњу електротехничку школу – рачунарски смер завршио је у Крагујевцу, док је Машински факултет на смеру производно машинство завршио у Приштини. Од 2002 – 2008. године у Министарству одбране – Војсци Србије радио је као референт техничке службе, референт заштите ресурса, начелник саобраћајне службе и заменик помоћника команданта за логистику. Од 2008 – 2013. године радио је као професор машинске групе предмета у Машинској школи у Рашки. Затим, од 2013 – 2016. године обављао је функцију директора у ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка, а од 2016 – 2022. године функцију директора у Јавном комуналном предузећу Путеви Рашка. Од 2022. године обављао је послове помоћник председника општине Рашка за инфраструктуру и инвестиције. Од јуна месеца 2024. године именован за председника Општине Рашка. Отац једног детета. 

 

 

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине: 

1) представља и заступа Општину;

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) усмерава и усклађује рад Општинске управе.

5) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

6) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

7) закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

8) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини, по  предходно прибављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва; 

9) закључује  уговор  о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

10) утврђује цене услуга  установе за децу чији је оснивач општина;

11) даје сагласност на цене комуналних производа и услуга и цене услуга установа и предузећа чији је оснивач општина, о чему је дужан да информише Скпштину општине на првој наредној седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања исте;

12) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

13) информише јавност о свом раду;

14) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

15) образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

16) закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач Општина;

17) покреће поступак  за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;

18) одлучује о залагању покретних ствари;

19) одлучује о давању у закуп, односно на  коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;

20) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;

21) распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и организацијама општине;

22) доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину  и закључује уговор   по предходно прбављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

23) закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује  друго лице за закључење тог уговора;

24) врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.