На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 1. 4. 2024. године, донео

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру програма/пројеката у области

Друштвена брига о осетљивим групама  

којима се из буџета општине Рашка додељују средства за

финансирање пројеката удружења

                                                   

 

Члан 1.

Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 30.1.2024.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2024. годину.

 

 

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2024. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката,у следећим износима:

1.
Месна организација жена Рашка
Потрага за лепим – У духу традиције
80.25
300,000.00
ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ
2.
Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"
Победимо дијабетес заједно
76.25
232,700.00
ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ
3.
Удружење особа са инвалидитетом Срна
Филм и ми
74.00
228,600.00
ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ
4.
Удружење пензионера општине Рашка
Да старост буде достојна човека
69.00
211,000,00
ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА И ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС
5.
Удружење глувих и наглувих Нови Пазар
Да се боље разумемо
66.50
114,200.00
ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НИСУ ДОБРО ОБРАЗЛОЖЕНИ
6.
Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар
Траг светлости
66.50
106,400.00
ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ТРОШКОВИ  ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС
7.
Удружење "БеННем" огранак Рашка
Рука - руци
66.50
83,350.00
ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА –ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА И ДЕТАЉАН ОПИС АКТИВНОСТИ НЕ УКАЗУЈУ НА  ОПРАВДАНОСТ  ПОЈЕДИНИХ ТРОШКОВА  (АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ,  ДЕО ПРОМО МАТЕРИЈАЛА, ПАКЕТИ ПОМОЋИ…)
8.
Дечји савез општине Рашка
Брига о деци – огледало друштва
65.50
182,000.00
ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ЗБОГ УТРОШКА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА НА ОДГОВАРАЈУЋОЈ БУЏЕТСКОЈ ПОЗИЦИЈИ (ИЗОСТАВЉА СЕ ОБИЛАЗАК ВРТИЋА И ШКОЛА У СУСЕДНИМ ОПШТИНАМА)

 

Члан 3.

Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.

Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:

- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ

обезбеђена;

- Изјаву о непостојању сукоба интереса;

- Интерни акт о антикорупцијској политици;

- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са

одобреним средствима;

Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана  и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

 

 

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

 

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на званичној интернет страници Општине.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА

II Број: 222

Дана: 1. 4. 2024. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић