На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, број 06-V-13/2021-19,  на предлог Комисије за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка,  Председник општине Рашка,  расписује 
 
 
К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
 
I
 
Расписује се Конкурс за доделу  стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2023/2024. годину и то:
 
1. Студентима I године високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, носиоцима дипломе "Вук Караџић" као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић'', под условом да су уписали редовне студије и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка.
 
2. Студентима осталих година, првог и другог степена, високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, под условом да имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка а на основу следећих критеријума: 
- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања);
- да имају статус редовног студента (буџетско финансирање);
- да су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија;
- да током студија нису обнављали годину;
-да нису старији од 26 година
- да су одмах након завршетка основних студија наставили студије другог степена;
- да нису корисници стипендије или кредита из других државних институција по било ком основу, (изјава се потписује  на дан потписивања уговора);
- да нису у сталном радном односу (изјава се потписује на дан потписивања уговора).
 
3. Кандидатима из осетљивих друштвених група, који имају статус редовног студента (буџетско финансирање),  на основу поднете  документације којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи и то:
- да су примаоци сталне социјалне помоћи (прилажу потврду из Центра за социјални рад);
- да су студенти из једнородитељских породица и деца без родитељског старања (прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених, уколико је родитељ непознат);
- да су припадници ромске националне мањине (доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома);
- да су студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ (доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица);
- да су избеглице и расељена лица (подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту);
- да су повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти (подносе потврду из МУП-а);
- да су студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти - особа која је на путу потпуног оздрављења (подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања);
- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.
Студентима из категорије друштвено осетљивих група, првог и другог степена, високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доделиће се стипендија под условом да имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка а на основу блажих критеријума. Сагласно чл. 9 Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка студенти из категорије друштвено осетљивих група изузети су примене следећих критеријуми из чл. 4 Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка:
- постигли просечну оцену 8,50 и вишу
- да су уписали прву годину а током школовања остварили просек 5,00
- који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија
 
 
II
 
Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:
- доказ о месту сталног пребивалишта, (Полицијска станица Рашка);
- Студенти I године  уверење да су уписани као редовни студенти (финансирање из буџета) и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе оверена сведочанства из сва четири разреда средње школе.
Студенти осталих година прилажу:
- уверење да су редовни студенти  (финансирање на терет буџета);
- уверење о просечној оцени за све године студирања које мора да садржи број остварених ЕСПБ бодова;
- фотокопија индекса (све попуњене стране);
- штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне 
карте (без чипа)
- за студенте другог степена - доказ да није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у 
Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду 
из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа) 
 
III
 
Пријаве са документацијом се подносе Комисији  за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије“ у року од 21 (двадесет један) дан од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.
 
IV
 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.
Одобрена стипендија исплаћује се преко текућег рачуна.
Студенту ce обуставља исплата одобрене стипендије у случају  нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или  сличaн облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.
 
V
 
Конкурс  је објављен  огласној табли Општинске управе Рашка, на званичној интернет страници општине Рашка и локалној телевизији.
Пријаве за конкурс се преузимају на услужном центру Општинске управе Рашка – шалтер број 4.
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 818
Дана: 12. 12. 2023. године.