email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Чланови Општинског већа усвојили су данас Извештај о раду ОУ Рашка за 2022. годину. У документу се између осталог наводи да је ОУ Рашка је у 2022. години урадила План развоја Општине Рашка за период 2023 - 2029. година, као и Средњорочни план који важи до 2025. године. У сарадњи са Министарством енергетике реализован је Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова и на тај начин помоћ је добило 190 власника станова, као и 3 стамбене заједнице. Међу значајнијим пројектима су и реконструкција здравствене станице у Баљевцу и пројекат подршке становању за осетљиве друштвене групе који су подржани од стране ЕУ. Одсеку за урбанизам је у 2022. години поднето 99 захтева за грађевинску дозволу. Издато је 89 грађевинских дозвола. Право на родитељски додатак остварило 177 корисника, а право на дечји додатак њих 318. Услугу помоћ у кући користило је 150 лица. За реализацију услуге било је ангажовано 17 особа. Услуге Дневог центра за децу и младе са инвалидитетом користило је 25 лица. У години за нама било је ангажовано 26 личних пратилаца. ОУ је у 2022. години категорисала 678 објеката.

Веће је усвојило Извештај о раду за 2022. и Програм рада за 2023. годину Општинског јавног правобранилаштва. У прошлој години Правобранилаштво је примило 142 нова предмета који се пртежно односе на парничну и управну област. Из 2021. године пренета су 102 предмета, док је у 2022. години укупно решено 157 предмета. Већници су усвојили Извештај о пословању ЈКП „Путеви“ за 2022. годину. У извештају се наводи да је 2022. године санирано више од 147 километара макадамских путева. За услугу паркинг сервиса укупно је фактурисано скоро 38 милиона динара. На седници ОВ усвојен је Извештај о раду ЈКП „Рашка“ за 2022. годину. У извештајном периоду произведено је и према Рашки дистрибуирано преко 1.630.000 кубних метара воде, а према Баљевцу скоро 333.000 кубних метара. Хигијенски завод из Краљева прегледао је 340 узорака. Током протекле године фабрика воде на Копаонику произвела је 563.000 кубних метара воде. За време зимске сезоне у ТЦ Копаоник и Викенд ЈКП „Рашка“ је било ангажовано у 2 смене. Купљен је један камион за одвожење смећа.

Чланови Већа су усвојили Извештај о раду за 2022. годину и Програм рада за 2023. години Историјског архива Краљво. Установа својим активностима обухвата Краљево, Рашку и Врњачку Бању. На подручју територијалне надлежности до 2022. године евидентране су 483 регистратуре, а у 2022. години регистровано је нових 1.364, што је укупно 1.847. У архивском депоу смештено је 2.609 дужних метара архивске грађе, разврстане у 467 фондова и збирки. Током протекле године у Јединствени информациони систем за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе - АРХИС - унето је 40 фондова и збирки, међу којима су: Лични фонд Тихомир Ђорђевић, Породични фонд Шарковић, Породични фонд Курсулић, Суд општине Рашка, „Бела стена“, „Агроекспорт“. Архив је прошле године организовао неколико научних скупова, а бавио се и издавачком и изложбеном делатношћу. На данашњој седници донета је Одлука о расписивању јавног позива за избор директних корисника, односно привредних субјеката, за спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела. Већници су усвојили Програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину. Регистрована газдинства моће ће да рачунају на финансијску подршку Општине Рашка која износи 31 милион динара. Општинско веће је усвојило Извештај о раду Комисије за заштиту и унапређење животне средине за 2022, као и Програм рада за 2023. годину. У прошлој години уклањане су дивље депоније, набављено 9 нових контејнера, одржаване и уређиване зелене површине, организована акција чишћења и едукативни програми. За реализацију свих активности из општинског буџета издвојено је 1.550.000 динара. Исте активности планиране су и за ову годину. Веће је усвојило Одлуку о расподели средстава намењених спорту. Укупан буџет за спорт изоси 20 милиона динара, од чега ће за финансирање 16 спортских клубова бити опредељено више од 14 милиона динара. Остала средства биће усмерена за организацију спортских такмичења и турнира. Веће је усвојило извештај Комисије за елементаарне непогоде. Комисији је упућено 8 захтева за надокнаду штете.

Један захтев је прихваћен и подносиоцу ће бити исплаћен новац за надокнада штете, док је 6 захтева одбијено, а у једном предмету је затражена допуна документације.

 

На основу члана 13. Правилника о условима и критеријумима за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима (Сл. гласник општине Рашка бр. 242/2022, 254/2023), Председник општине Рашка, на предлог Комисије за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
I
Јавни позив се расписује за доделу награда и једнократних новчаних накнада ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023. годину и то за:
1. НАГРАДУ УЧЕНИЦИМА НОСИОЦИМА ЗВАЊА"ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ"
- Поступак за избор и доделу награда носиоцима назива "Ђак генерације" спроводе школе, у складу са посебним правилником школе о избору ђака генерације;
- Одлуку о додели награда, на образложен предлог, по спроведеном поступку школе, доноси Председник општине;
- Врсту награде која се додљује носиоцима звања "Ђак генерације" утврђује Председник општине, за сваку школску годину;
- Пријаве подносе школе. Пријаве се подносе Одсеку за привреду и друштвене делатности – саветнику за образовање и спорт;

2. НАГРАДУ УЧЕНИЦИМА НОСИОЦИМА ДИПЛОМЕ "ВУК КАРАЏИЋ"
- Поступак за избор и доделу награда носиоцима дипломе "Вук Караџић" спроводе школе, у складу са посебним правилником школе о избору носиоца дипломе "Вук Караџић";
- Одлуку о додели награда, на образложен предлог, по спроведеном поступку школе, доноси Председник општине;
- Врсту награде која се додљује носиоцима дипломе "Вук Караџић" утврђује Председник општине, за сваку школску годину;
- Пријаве подносе школе. Пријаве се подносе Одсеку за привреду и друштвене делатности – саветнику за образовање и спорт;

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16, 8/17 и 6/23) и чланова 72. и 75. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), начелник Општинске управе општине Рашка, дана 24. марта 2023. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области
јавног информисања за 2023. годину

I
1. Образује се Стручна комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2023. годину.

2. У Стручну комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2023. годину (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1) Едиб Хонић из Сјенице, новинар, именован на предлог УДРУЖЕЊА НОВИНАРА СРБИЈЕ,
2) Рајко Миловановић из Пожеге, новинар именован на предлог УДРУЖЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА „КомНет“,
3) Драган Пејчић из Прокупља, новинар радио станице Срце Прокупља-самостална пријава.

3. Комисија на првој седници бира председника, који координира рад Комисије и води седнице.

4. Задатак Комисије је да на основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката, изврши стручну оцену поднетих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава из буџета општине Рашка за 2023. годину за суфинансирање пројеката, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка.

5. Након увида у пристиглу документацију, чланови Комисије даће писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да не обављају јавну функцију.

6. Чланови Комисије имају право на једнократну накнаду за свој рад у нето износу од по 10.000,00 динара, а која ће бити исплаћена из буџета општине Рашка ек.класификација 423-услуге по уговору (хонорари чланова комисије).


II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Рашка.

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
16. СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 11. априла 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. И 15. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП „Путеви Рашка“;
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;
7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 82/25 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 82/25 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душица Радоичић, председник комисије;
13. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душица Радоичић, председник комисије;
14. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА О РАСПОДЕЛИ – ДОТАЦИЈИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, секретар Спортског савеза општине Рашка;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 01. МАРТА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
18. РАЗМАТРАЊЕ МОЛБЕ РАДОВАНОВИЋ МИЛЕНЕ И ДРУГИХ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОТПОРНОГ ЗИДА ИЗНАД КУЋЕ КОЈА СЕ НАЛАЗИ КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ БР. 29 Б У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка, заседала је 05.04.2023. године и усвојила:

 

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ОЦД
УЧЕСНИЦА КОНКУРСА РАСПИСАНОГ  06.03.2023.ГОДИНЕ

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

 

ОБЛАСТ - КУЛТУРА

1.

Манастир Светих Благовести Градац

Стварање у манастирским радионицама - бројанице

80.25

232,350.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

2.

Српска православна црквена општина Јошаничко-бањска

Конзервација иконостаса у храму Успења Пресвете Богородице и свечано обележавање завршетка радова

75.50

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

КУД "Јошаничка Бања"

„Млади чувари културе и традиције“

73.00

240,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА РЕДОВНЕ ПРОБЕ  НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

4.

Културно уметничко друштво "Рашка"

Обележавање јубилеја 25 година КУД-а Рашка

73.00

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

5.

Изворак

Од беседе до представе

72.75

178,600.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ  ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

6.

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Ликовни израз младих Рашке

72.75

209,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ, ТРОШКОВИ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

7.

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Жубор Брвенице

71.50

227,300.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

8.

СПЦО Рашка

Васкрс, највећи хришћански празник.

71.50

100,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

9.

Рефлексија

Културна одисеја

70.75

158,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И ПУБЛИЦИТЕТА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

10.

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

69.25

95,300.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПУБЛИЦИТЕТА ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

11.

Етно уметнички клуб "Черењски"

„ Традиционално и модерно – промоција културног и уметничког стваралаштва општине Рашке“

68.50

248,220.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА -ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

 

ОБЛАСТ - ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

1.

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Подршка и развијање свести о томе шта  дијабетес као болест носи са собом

73.25

174,820.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПУБЛИЦИТЕТ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

2.

Месна организација жена Рашка

,,Лепа реч –злата вреди“

72.75

180,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

Дечји савез општине Рашка

„Пусти ме да растем свете, ја сам дете”

69.50

137,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС, ТРОШАК ПРЕВОЗА НИЈЕ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕН

4.

Актив Жена Јошаничка Бања            

„Жене су на потезу“

68.75

130,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И ПУБЛИЦИТЕТА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

5.

Удружење пензионера општине Рашка

„Да нам старост буде лепша“

68.25

162,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

6.

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

И тишина своје звуке има

67.50

88,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

7.

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

„Препознајте бели штап“

66.75

81,800.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

8.

Удружење "БеННем" огранак Рашка

„УВЕК ЗАЈЕДНО“

65.25

109,700.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ  И ПУБЛИЦИТЕТ НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

 

ОБЛАСТ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

1.

Гљиварско друштво "Копаоник"

Гљиве – само знање спречава тровање

74.50

199,670.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

2.

Добровољно ватрогасно друштво Рашка

ПОЖАР УГАСИ-ШУМУ СПАСИ !

74.25

200,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

ОБЛАСТ - РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1.

Друштво пчелара Баљевац

ЗЛАТНА ПЧЕЛА –ПЧЕЛАРЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА

67.75

198,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА -  ТРОШКОВИ  ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

2.

Удружење пчелара "Рашка"

„ Дани меда Немањићке жупе“
Сајам пчеларства општине Рашка

66.75

178,900.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

3.

Удружење произвођача ракије Баљевац

“11. РАКИЈАДA”

65.75

171,260.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА У СКЛАДУ СА ПРЕОСТАЛИМ ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА У ОВОЈ ОБЛАСТИ

 

Предлог пројекта Побољшање услова за боравак паса у азилу Рашка и уличних паса и мачака на територији Општине Рашка”, Удружења за заштиту животиња „Animal Guardian“,  не испуњава услове конкурса јер није у складу са Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка  за 2023. и 2024. годину  у којима ће се подстицати пројекти од јавног инереса које реализују удружења.

На прелиминарне ранг листе ОЦД учеснице конкурса имају право приговора Општинском већу у року од осам дана од дана њиховог објављивања на званичној интернет страници/огласној табли Општине Рашка.

 

У Рашки, 06.04.2023

Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 59. став 1. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Општинско веће Општине Рашка, је на седници одржаној 30. марта 2023. године, донело


ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ГОДИНЕ ДО 2026. ГОДИНЕ


Члан 1.
Овом Одлуком усваја се План активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023. године до 2026. године.

Члан 2.
План активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023. до 2026. године саставни је део ове одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници Општине Рашка.

Образложење
Предложени План је израђен у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Рашка.
Опредељење Општине Рашка је изградња модела добре и отворене јавне управе која подразумева и потпуну јавност у раду локалних органа, веће непосредно учешће грађана и других заинтересованих актера у доношењу Одлука, партиципацију и трајно одрживо партнерство између грађана и локалне самоуправе у циљу квалитетнијег задовољења потреба заједнице. Циљеве добре, отворене управе (локалне самоуправе) могуће је достићи само уважавајући и поштујући право грађана на квалитетно информисање, потребу и обавезу да буду консултовани, дају примедбе, критике, сугестије и предлоге и на тај начин учествују у дијалогу као и да директно учествују у одлучивању у складу са постојећим, уобичајеним облицима али и коришћењем савремених и развојем нових, за нашу општину примењивих механизама учешћа.
Доношење предметног Плана је део активности у оквиру пројекта – Одговорне локалне финансије и укључивање грађана, који финансира Швајцарска влада.
За израду Плана активности je био задужен Тим за реализацију пројекта формиран од стране Председника општине Рашка, решењем број 159 од 12.4.2022. године.
Имајући све то у виду Општинско веће општине Рашка је донело Одлуку у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-15/2023-1
Дана, 30. марта 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

понедељак, 27 март 2023 16:16

УРУЧЕНИ УГОВОРИ О СТИПЕНДИРАЊУ

Најуспешнијим студентима из Рашке данас су додељени уговори о коришћењу општинске стипендије за школску 2022/2023. годину. У складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу стипендија, право на овај вид подршке стекла су 54 академца која се школују на неком од факултета чији је оснивач Република Србија. Уговоре о стипендирању студентима је уручио заменик председника Општине Рашка Илија Роглић.

„Препознајући образовање као један од најзначајнијих сегмената друштва, Општина Рашка наставља да реализује своје програме усмерене ка пружању подршке најбољим ученицима и студентима. У школској 2022/2023.години финансираћемо 54 студента основних и мастер студија са просеком изнад 8,5“, рекао је заменик председника Општине Рашка Илија Роглић. Он је додао да је месечни износ стипендија повећан и да сада износи 9.000,00 динара. Честитајући студентима и њиховим родитељима на постигнутом успеху, Роглић је нагласио да ће Општина Рашка и у наредном периоду улагати у школство, како у погледу стварња подстицајног окружења за одвијање наставних процеса у образовним установама у нашој општини, тако и у погледу издвајања средстава за награде и стипендије најуспешнијим ђацима и студентима.

У протеклој години Општина Рашка је стипендирала 63 студента, награђено је 6 ђака генерације, 32 носиоца дипломе „Вук Караџић“ и 13 ученика који су освојили једно од прва три места на републичким такмичњима. Поред тога додељено је шест једнократних накнада успешним академцима. Рашчански основци и средњошколци имају бесплатан превоз, а од прошле године су бесплатни уџбеници за ученике основних школа.

Поводом обележавања 24.марта, Дана сећања на страдале у Нато агресији, данас су у касарни "Стефан Немања" у Рашки положени венци на споменик страдалим припадницима 37.моторозоване бригаде. Венце су положили министар одбране Милош Вучевић, генерал у пензији Љубиша Диковић, председник Општине Рашка Немања Поповић са сарадницима и породице страдалих припадника 37.моторизоване бригаде. Делегација Општине Рашка положила је венац на споменик Херојима одбране у Биљановцу.

Oпштина Рашка је на јавном позиву Министарства државне управе и локалне самоуправе добила 8.200.000,00 динара за успостављање Јединственог управног места. Уговор о додели средства и реализацији пројекта потписали су 23. марта у Београду министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић и председник Општине Рашка Немања Поповић. Поред Рашке, Министарство ће у овој години финансирати успостављање Јединственог управног места у још 12 општина и градова у Србији.
Јединствено управно место предвиђено је Законом о општем управном поступку и формира се са циљем да грађанима олакша поступак остваривања одређених права која се тичу управних ствари. Захваљујући јединственом управном месту, грађани могу на једном месту да поднесу своје захтеве, добију информације и да након брзе и ефикасне сарадње свих релевантних органа за конкретан поступак, добију и одговарајуће решење.
У овој години за део Програма реформе јавне управе који се односи на успостављање Јединственог управног места Министарство је издвојило 88.000.000,00 динара.


24.03.2023. године

Програм „ПРО - Локално управљање за људе и природу” представио је 23. марта у Краљеву планиране активности које ће уз подршку Владе Швајцарске бити спроведене од 2023. до 2026. године. Укупни буџет износи деветмилиона евра. Програм ПРО ће допринети побољшању квалитета живота грађана и грађанки кроз унапређење локалног управљања, социјалне укључености и заштите животне средине у 99 градова и општина из Шумадије, западне, источне и јужне Србије који су обухваћени Програмом. Подршка за развој социјалне заштите биће пружена градовима и општинама у којима су тренутно доступне до три услуге ове врсте. „Деинституционализација ће бити посебно важна тема, као и подршка младима, старијим особама и неформалним скупљачима секундарних сровина“ – истакла је Наташа Ивановић, службеница за социјално укључивање на Програму ПРО.
Конкретне активности ће, између осталог, укључивати тренинге за запослене у локалним самоуправама, обуке за доносиоце одлука на локалном нивоу, подршку унапређењу пружања јавних услуга, еУслуга и отворених података, као и побољшању услуга социјалне заштите, здравства и образовања и локалног управљања животном средином.
Директни корисници подршке програма ПРО биће локалне самоуправе, центри за социјални рад и друге локалне институције, као и организације цивилног друштва и грађани и грађанке Србије, нарочито рањиве групе (са фокусом на Роме, особе са инвалидитетом и лица која могу да остваре подршку у складу са Законом о социјалној заштити, старе особе, деца и млади). Поред техничке подршке и активности изградње капацитета, програм ће обезбедити и бесповратна средства за пројекте локалних самоуправа и организација цивилног друштва, посебно у циљу бољег одговора на потребе осетљивих група.
Регионалном представљању које је у Краљеву организовано за Моравички, Рашки и Расински округ присуствовали су представници локалних самоуправа и центара за социјални рад из Краљева, Рашке, Горњег Милановца, Ивањице, Новог Пазара, Чачка, Крушевца и Трстеника.
Кључни партнери програма на националном нивоу су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство заштите животне средине.
Програм „ПРО - Локално управљање за људе и природу” подржава Влада Швајцарске у вредности од 9 милиона евра (и суфинансирање УН агенција – милион евра), у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Дечијим фондом Уједињених нација (УНИЦЕФ), Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА) и Програмом Уједињених нација за животну средину (УНЕП).

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу стамбене зграде-пансиона на катастарским парцелама број 2199/1, 2199/2, 2199/3, 2199/4, 2199/5, 2199,6, 2199/7 и 2199/8 КО Копаоник

Јавни увид трајаће 7 дана, од 24.03.2023.год. закључно са 30.03.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћенa лицa за давање обавештења су Даница Павловић и Миљан Савић, Одсек за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 30.03.2023.године.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општински Тим за реализацију пројекта „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“ позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају с радним текстом Нацрта Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023. до 2026. године (у даљем тексту: Нацрт Плана) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавне консултације о Нацрту Плана одржаће се од 20-24.3.2023. године.

Учесници у јавним консултацијама су представници/ице органа Општине Рашка, грађани/ке, удружења грађана, стручна јавност, месне заједнице, приватни сектор као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Рашка - Одсеку привреду и друштвене делатности, на еmail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., или редовном поштом на следећу адресу: Општинска управа Општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, с напоменом: „За јавне консултације о Нацрту Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023. до 2026. године“. Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима/ама јавних консултација о предложеним решењима је Ђорђе Радоичић, координатор Тима за реализацију пројекта, тел. број 0648128692.

На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 11. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/18), и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Скупштина општине Рашка, је на седници одржаној 16. марта 2023. године, донела


О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025


Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у општини Рашка за период 2023 - 2025.

Члан 2.
Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у општини Рашка за период 2023 - 2025 саставни је део ове одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и објављује се на интернет страници општине Рашка и Службеном гласнику општине Рашка.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-24/2023-4
Дана: 16. марта 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/18), и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Скупштина општине Рашка, је на седници одржаној 16. марта 2023. године, донела


О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД
ОД 2023. ДО 2029. ГОДИНЕ


Члан 1.
Овом Одлуком усваја се план развоја општине Рашка за период од 2023. до 2029. године.

Члан 2.
План развоја општине Рашка за период од 2023. до 2029. године саставни је део ове одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и објављује се на интернет страници општине Рашка и „Службеном гласнику општине Рашка“.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-24/2023-3
Дана: 16. марта 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

У организацији Националне службе за запошљавање - Филијала Краљево и Општине Рашка, јуче је у Рашки одржан „Форум послодаваца“ на коме су, између осталог, представљене активне мере запошљавања које ће бити спровођене ове године. Поред програма који подразумевају финансијску помоћ за подстицање запошљавања, представљени су и нефинансијски видови подршке како лицима која се налазе на евиденицији НСЗ, тако и послодавцима.

По речима директорке Филијале НСЗ у Краљеву, Снежане Прелић, од 13 јавних позива за спровођење програма запошљавања, само 2 су намењена јавном сектору, док су остали усмерени ка приватним предузетницима. У току прошле године, како је истакла Прелић, средствима НСЗ у Рашки је запослено 100 лица и за ту сврху је издвојено 20.000.000,00 динара. „И програми које су заједно финансирале НСЗ и Општина Рашка успешно су реализовани. Скоро 30.000.000,00 динара потрошено је за реализацију 4 мере које су се односиле на доделу субвенција за запошљавање лица из категорије теже запошљивих и субвенција за самозапошљавање, финансирање јавних радова и стручне праксе“, рекла је Прелић.

Истичући добру сарадњу Општине Рашка и НСЗ, председник Општине Рашка Немања Поповић је нагласио да радује податак да је захваљујући добро дефинисаним програмима запошљавања и подршци коју пре свега добија приватни сектор, незапосленост У Рашки вишеструко смањена у последњих 10 година. „На крају 2014. године посао у Рашки чекало је 4.500 лица, док је 31. децембра 2022. године на евиденцији било 1.569 особа“, рекао је Поповић.

Општина Рашка је буџетом за 2023. годину определила 8.500.000,00 динара за спровођење мера активне политике запошљавања. Исти износ издвојила је и НСЗ. У складу са Локалним акционим планом запошљавања, новац ће ове године бити усмерен ка запошљавању лица из категорије теже запошљивих и ка самозапошљавању.