email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У петак 17.03.2023. године са почетком у 12 часова на Градском тргу, ученици Гимназије из Рашке ће поставити штанд у циљу прикупљања донација у оквиру хуманитарне акције „Пакет од срца“. Позивамо суграђане да узму учешће у овој акцији.

 

24. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. марта 2023. године (четвртак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
2. ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
3. ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2029. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;
4. СТРАТЕГИЈA РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025 СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, координатор тима;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
9. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, вд директор Туристичке организације „Рашка“;
13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, вд директор ЦКОИ „Градац“;
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, вд директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
15. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
16. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
17. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 3";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 7";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СУВО РУДИШТЕ'' НА КОПАОНИКУ ЗА ДЕО ЦЕЛИНЕ ЦЕНТАР - БЛОК Б7;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ “СУНЧАНА ДОЛИНА – БАЧИШТЕ” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 3756/3 И 3756/4 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
23. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 3756/2 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије за приступање прибављању;
24. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
25. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК;
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ И МОРАВИЧКОГ ОКРУГА;
ИЗВЕСТИЛАЦ од 26 до 28. тачке: Драган Миладиновић, члан комисије за административна питања;
29. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Чланови ОВ прихватили су Одлуку о организацији Општинске управе којом се утврђује надлежност, организација и делокруг рада, руковођење, однос Општинске управе према другим органима, јавност рада, као и друга питања. Неопходност усвајања ове одлуке огледа се у потреби за бољом органузацијом рада Општинске управе. На седници је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити општинских и некатегорисаних путева. Управљање локалним и некатегорисаним путевима обавља Јавно комунално предузеће „Путеви Рашка“ као управљач пута. У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор за путеве је овлашћен да у складу са законом нареди отклањање недостатака, као и да забрани све радње које могу да угрозе безбедно одвијање саобраћаја. ОВ се сагласило са предложеним Решењем о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Рашка. Циљ формирања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор, као и усклађивање рада различитих инспекцијских органа. Већници су прихватили Одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину уз накнаду непосредном погодбом, а којом се угоститељско-хотелски објекта „Престиж“ прибавља за потребе рада СО Рашка и њених служби, као и за одржавање седница Већа и Скупштине. Други део ове одлуке односи се на прибављање непокретности ради измештања ватрогасне станице из центра града. Чланови Већа прихватили су Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулације „Суво Рудиште“ на Копаонику за део целине Центар – Блок Б7. Већници су усвојили Одлуку о екстерној ревизији буџета општине Рашка за 2022. годину, а на основу сагласности Државне ревизорске институције. На седници су усвојени годишњи извештаји о раду ТО, ЦК „Градац“ и Спортског центра. Веће је утврдило и Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на који је претходну сагласност дало Министарство пољопривреде.

О поменутим одлукама коначну реч даће одборници СО Рашка на наредој седници.
ОВ је усвојило Правилник o раду Комисије за категоризацију угоститељских објеката којим се ближе уређује категоризација угоститељских објеката за смештај, врсте смештаја у угоститељском објекту, поступак разврставања угоститељских објеката у категорије, делокруг, начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад Комисије. Општинско веће је усвојило Правилник o измени Правилника о условима и критеријумима за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима, којим се прецизирају услови за остваривање овог права.

14. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 10. марта 2023. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА O РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, вд директор Туристичке организације „Рашка“;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, вд директор ЦКОИ „Градац“;
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, вд директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
10. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 3";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 7";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СУВО РУДИШТЕ'' НА КОПАОНИКУ ЗА ДЕО ЦЕЛИНЕ ЦЕНТАР - БЛОК Б7;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и члан комисије за планове;
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ ПАРЦЕЛЕ БР. 3756/2 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије за приступање прибављању;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋА ИЗ ВИКЕНД НАСЕЉА НА КОПАОНИКУ, УЛ. СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8А, ЧИЈИ ЈЕ ПУНОМОЋНИК ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ИЗ НИША УЛ. КРАЉА ВУКАШИНА БР. 3 ЛОКАЛ 2, НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БРОЈ 360-2562/2022 ОД 25.01.2023.Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
18. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋА ИЗ ВИКЕНД НАСЕЉА НА КОПАОНИКУ, УЛ. СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8А, ЧИЈИ ЈЕ ПУНОМОЋНИК ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ИЗ НИША УЛ. КРАЉА ВУКАШИНА БР. 3 ЛОКАЛ 2, НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БРОЈ 360-2561/2022 од 20.02.2023.г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;
20. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА O ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
21. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Рашка за 2023. годину Председник општине Рашка расписује:


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ
У ОБЛАСТИМА:
1) КУЛТУРА
2) ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА
3) ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
4) РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. г.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:
- која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;
- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;
- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;
- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;
- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
- која нису брисана из регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;
- која су поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
- која се придржавају мера о антикорупционој политици;
- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.
Општина Рашка неће финансирати:
- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;
- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Средства за реализацију пројеката/програма из области КУЛТУРА, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2023. годину и то:
- за програме/пројекте у тематској области Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка у износу од 2.000.000динара
- за програме/пројекте у тематској области Реализација културних програма црквених и верских заједница у износу од 500.000динара
Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.
Горњи лимит буџета пројекта износи 250.000динара.
Доњи лимит буџета пројекта износи 50.000динара.

Средства за реализацију пројеката/програма из области ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2023. годину у износу од 1.400.000динара за програме/пројекте у тематским областима:
- Друштвена брига о болесним и старијим особама, особама са инвелидитетом, особама са посебним потребама, деци и младима
- Женска права и превенција свих облика насиља и дискриминације
Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.
Горњи лимит буџета пројекта износи 180.000динара.
Доњи лимит буџета пројекта износи 50.000динара.

Средства за реализацију пројеката/програма из области ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2023. годину у износу од 550.000динара за програме/пројекте у тематској области:
- Развој свести о значају заштите животне средине, очувања природе и заштите од елементарних непогода
Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.
Горњи лимит буџета пројекта износи 200.000динара.
Доњи лимит буџета пројекта износи 50.000динара.

Средства за реализацију пројеката/програма из области РУРАЛНИ РАЗВОЈ овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2023. годину у износу од 550.000динара за програме/пројекте у тематској области:
- Интегрални развој руралних подручја
Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.
Горњи лимит буџета пројекта износи 200.000динара.
Доњи лимит буџета пројекта износи 50.000динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања.
Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

Опширније у прилогу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

ОБАВЕШТАВА

заинтересована физичка и правна лица

о промени места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”

 

 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 06. марта 2023. године са почетком у 12,00 часова у сали Дома културе у Рашки, а не како је претходно наведено у огласу који је објављен у дневном листу "Новости" у издању за целу територију Србије од петка 03. фебруара 2023. године.

Ha основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-9/2022-1 од 01. марта 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Рашка

1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Рашка која је проглашена због елементарне непогоде поплаве изазване јаком кишом која је у дужем временском периоду погодила нашу општину јер су на престали разлози њеног проглашења.

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка II број: 733/2022 од 21. новембра 2022. године.

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 99/2023
Дана: 01. марта 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

У Републици Србији се низом манифестација обележава Светски дан цивилне заштите 1. март, с циљем да се укаже на значај и улогу служби цивилне заштите у случају свих типова несрећа и катастрофа и суочавању са њима, као и да им се ода признање за све напоре, жртве и подвиге. Тим поводом у Рашки је одржана симулациона вежба «Рашка 2023» чија је тема била постављање мобилних противплавних система, а на којој су учествовали Јединице цивилне заштите опште намене општине Рашка и Града Краљева, као и Ватрогасно спасилачка јединица СВС МУП-а Србије.

Цивилна заштита представља организовани одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину у случају ванредних ситуација, које превазилазе могућности редовног деловања надлежних органа.

Такође, Сектор за ванредне ситуације Министрарства унутрашњих послова интензивно ради на јачању цивилне заштите, а до сада је формирано 111 специјализованих јединица.

Основну обуку прошло је око 2.800 припадника који су распоређени у специјализоване јединица цивилне заштите за гашење пожара, спасавање на води и под водом, пружање прве помоћи, радиолошко-хемијско-биолошку заштиту, спасавање из рушевина, збрињавање и слично.

За специјализоване јединице цивилне заштите које су прошле основну обуку, сваке године се одржавају тренинзи где се увежбавају и обнављају стечена знања.

Међународна организација за цивилну заштиту која промовише рад служби цивилне заштите широм света и указује на значај њихове сарадње и потребе солидарности у заједничкој борби, на Генералној скупштини 1990. године установила је 1. март као Светски дан цивилне заштите. Тог дана, 1972. године усвојен је статут ове организације као оквир њеног деловања.

уторак, 28 фебруар 2023 14:08

ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА ОПШТНСКОГ ВЕЋА

Чланови ОВ усвојили су на данашњој седници Стратегију предшколског образовања за период 2023 – 2025. година. Циљ израде Стратегије је да се кроз планска документа дефинише процес континуираног унапређења предшколског образовања и изгради квалитетан и инклузиван систем, као и да се обезбеде подстицајни услови за развој и образовање деце од најранијег узраста. ОВ је усвојило Извештај о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа. ЈКП „Путеви“ је током протекле године реализовало све послове из Плана и програма рада. Поред одржавања локалних путева, радило се и на реконструкцији, санацији и изградњи нових путних праваца, као и на одржавању јавне расвете, обнови и изградњи саобраћајне сигнализације и одржавању зелених површина. Од јануара до децембра 2022. године за услуге паркирања у Рашки је фактурисано преко 10 милиона динара, док је на Копаонику фактурисано скоро 30 милиона динара. ЈКП „Рашка“ је у претходној години обезбедило уредно водоснабдевање, као и редово обављање послова везаних за комуналну и зоо хигијену и погребне услуге. Прошле године је набављен нов камион смећар, а додатних 12 милиона сопствених средстава уложено је у набавку и модрнизацију опреме. Поред тога, смањени су губици на водоводној мрежи, остварено је веће искоришћење система за третман отпадних вода, повећана је територија са које се организовано одвози смеће. Већници су усвојили Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда. На седнио ОВ донете је одлука о приступању изради ПДР просторне целине „Сунчана долина – Бачиште“. Циљ доношења Плана је да се обезбеде услова за просторно уређење и изградњу, дефинишу површине јавних и осталих намена, активирају подручја за изградњу смештајних капацитета, спортско-рекреативних садржаја и сервисно-комуналног блока. У првој фази израдиће се концептуална развојна решења, односно елаборат за рани јавни увид. Нацрт Плана биће изложен на јавни увид након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. О свим поменутим одлукама коначну реч даће одборници СО на наредном заседању.

Чланови Већа усвојили су Годишњи извешат о раду Комисије за пољопривреду. Комисији је у 2022. години достављено 446 захтева за субвенције. Један захтев је одбијен, док је 445 регистрованих газдинстава остварило право на коришћење подстицајних средстава. Укупно је исплаћено скоро 28 милиона динара. Општинско веће је усвојило извештај са седнице Комисије за социјална питања. У претходном периоду Комисији је упућено 20 захтева за исплату једнократне новчане помоћи. Право на финансијску подршку остварло је 16 подосилаца захтева. У једном предмету ће се тражити допуна документације, док су 3 захтева одбијена. На седници је утвђена коначна ранг листа за доделу студентских стипендија. Право на стипендију, која од ове године износи 9.000,00 динара, стекла су 34 студента, као и 22 академца која припадају друштвено осетљивим групама.

13. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 28. фебруара 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. И 12. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025 СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, координатор координационог тима;
2. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
4. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, председник УО Туристичке организације регије Копаоник;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ “СУНЧАНА ДОЛИНА – БАЧИШТЕ” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРЕДУЗЕЋА „GRMIČAK 01V“ Д.О.О. ИЗ РАШКЕ, СЕЛО ДРАГАНИЋИ БР. 118, ИЗЈАВЉЕНE НА ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-33346-LOCA-1/2022 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 351-80/09 ОД 24.10.2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
9. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 44. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 03. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, члан комисије;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
14. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ОЛГЕ ВЕЉОВИЋ ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА МИЛИЦЕ КОШАНИН ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ДИМИТРИЈА СТАНИШИЋА ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЂУРЂИНЕ ЈАСНИЋ ИЗ БАЉЕВЦА ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022. – 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа  измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”одржана у среду, 08. фебруара 2023. године  у згради општинске управе општине Рашка

Извештај о спроведеној анкети у циљу утврђивања приоритетних области од јавног интереса за период 2023 – 2024. у којима ће се финансирати пројекти удружења грађана

 

Анкета за утврђивање приоритетних области од јавног интереса у којима ће се финансирати пројекти удружења грађана израђена је са циљем испитивања мишљења грађана, представника привредних субјеката и организација цивилног друштва о томе које су то области и приоритетне области од јавног интереса за Општину Рашка.

Анкета је реализована у периоду од  16.1. 2023  – 26.1. 2023.г.

Анкетирање је извршено на три начина:

а) прослеђивањем анкете заинтересованим грађанима путем званичне општинске интернет странице 

б) прослђивањем анкете у електронском облику на циљане  e-mail адресе (прослеђено организацијама цивилног друштва)

в) улично анкетирање

Грађанима је понуђено 48 ширих области од јавног интереса и у оквиру њих 177 ужих области од јавног интереса. Грађани су могли да одаберу, или предложе, до 5 ширих области односно  5 ужих области од јавног интереса.

Шире и уже области од јавног интереса које су добиле највећу подршку од стране учесника анкете, представљаће један од елемената приликом усвајања Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног инереса које реализују удружења грађана.

Број особа које су одговориле на упитник  према начинима анкетирања: а) 3  б) 10 в) 41. Укупно - 54

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

НАЗИВ ШИРЕ ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

БРОЈ ГЛАСОВА

Друштвена брига о деци и младима

23

Култура

20

Заштита животне средине

15

Подршка социјално угроженим грађанима

14

Друштвена брига о осетљивим групама

12

Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја

11

Заштита здравља

10

Друштвена брига о старијим особама

9

Пољопривреда и рурални развој

9

Заштита и помоћ жртвама насиља у породици

8

Заштита од елементарних непогода

8

Социјална заштита

7

Подстицање и промоција здраве исхране

7

Подстицање руралног развоја

7

Борба против корупције

7

Превенција свих облика насиља и дискриминације

6

Спорт

6

Очување културне и историјске традиције

6

Хуманитарне активности

5

Екологија

5

Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности

5

Заштита животиња

5

Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом

5

Туризам

5

Противпожарна заштита

5

Заштита и очување природе

5

Промоција општине Рашка

5

Развој културно-уметничког стваралаштва

4

Одрживи развој

4

Подстицање наталитета

4

Афирмисање женских права

4

Јавно информисање

4

Борачкo-инвалидска заштита

4

Органска производња хране

4

Заштита и помоћ жртвама мобинга

3

Неговање сарадње међу удружењима и сарадња са институцијама из области културе и туризма

2

Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права

1

Промовисање волонтерског рада

1

Безбедност грађана и имовине

1

Наука и научно-истраживачки рад

1

Заштита интерно расељених и избеглих лица

1

Подршка за организацију спортских и културних активности лица са инвалидитетом

1

 

КОМИСИЈA

ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ
ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
 У ОПШТИНИ РАШКА

                                                                                                                                         

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16, 8/17 и 6/23), члана 5. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања ( "Сл. гласнику РС", бр. 9/2022 ), члана 72. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018) и Одлуке о буџету општине Рашка за 2023. годину („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 250/2022)


ОПШТИНА РАШКА
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

р а с п и с у ј е
КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањана територији општине Рашка у 2023. години

I
НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Рашка; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју туризма и пољопривреде; очувању културног идентитета; развоју привреде и предузетништва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Рашка за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2023.години, износе 20.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 10.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи, односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Опширније у прилогу!

 

На основу Конкурса за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023, број 770 од 8.12.2022. и Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 07. 02. 2023. године, утврдила је следећу:

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

                                

 

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Год.

Студ.

Просек

1.       

Маријела Вељковић

Факултет техничких наука, Нови Сад

1.

10.00

2.       

Данило Чоловић

Стоматолошки факултет, Београд

1.

10.00

3.       

Јана Јоксимовић

Фармацеутски факултет, Београд

1.

10.00

4.       

Петра Пантовић

Електротехнички факултет, Београд

1.

10.00

5.       

Душан Бачанин

Војна академија  Универзитет одбране,  Београд

1.

10.00

6.       

Драга Живковић

Електротехнички факултет, Београд

1.

10.00

7.       

Александра Кошанин

Саобраћајни факултет, Београд

1.

10.00

8.       

Марко Томовић

Грађевински факултет, Београд

1.

10.00

9.       

Мијат Тодоровић

Криминалистичко - полицијски факултет, Београд

1.

10.00

10.   

Ксенија Гркајац

Економски факултет, Крагујевац

1.

10.00

11.   

Кристина Јовановић

Филозофски факултет, Нови Сад

1.

10.00

12.   

Данило Вељовић

Медицински факултет, Београд

1.

10.00

13.   

Каћа Кошанин

Правни факултет, Београд

1.

10.00

14.   

Антонија Сретеновић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

1.

10.00

15.   

Мина Деспотовић

Фармацеутски факултет, Београд

1.

10.00

16.   

Емилија Алемпијевић

Електротехнички факултет,  Београд

1.

10.00

17.   

Милица Маринковић

Војна академија  Универзитет одбране,  Београд

4.

9.36

18.   

Милица Барлов

Медицински факултет, Београд

5.

9.00

19.   

Илија Медаревић

Факултет организационих наука, Београд

мастер

9.00

20.   

Анђела Патричевић

Стоматолошки факултет, Београд

2.

9.00

21.   

Тамара Пановић

Економски факултет, Крагујевац

3.

8.94

22.   

Наталија Бачанин

Факултет медицинских наука, Крагујевац

3.

8.90

23.   

Ненад Дубовац

Факултет техничких наука,  Нови Сад

2.

8.88

24.   

Михајло Николић

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

2.

8.87

25.   

Павле Миленковић

Архитектонски факултет, Београд

2.

8.83

26.   

Алакесандра Јеленковић

Факултет организационих наука, Београд

2.

8.82

27.   

Владимир Дробњак

Факултет организационих наука Београд

2.

8.82

28.   

Милица Томовић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

4.

8.81

29.   

Анђела Малић

Технолошко – металуршки факултет, Београд

2.

8.75

30.   

Александра Танасковић

Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац

мастер

8.73

31.   

Нена Ђоровић

Грађевинско - архитектонски факултет, Ниш

2.

8.71

32.   

Јована Ђуровић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

5.

8.71

33.   

Јована Бојовић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,  Београд

3.

8.64

34.   

Невена Радосављевић

Стоматолошки факултет, Београд

2.

8.60

35.   

Лука Бановић

Висока школа електротехнике  и рачунарства, Београд

3.

8.55

36.   

Теодора Милосављевић

Филолошки факултет, Београд

2.

8.50

 

ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

 

Р.бр.

 

 

 

 

1.

Лука Живковић

Медицински факултет Београд

1.

9.96

2.

Лана Рашковић

Грађевински факултет  Београд

1.

9.82

3.

Јована Јоковић

Факултет педагошких наука Јагодина

1.

9.66

4.

Анђела Ћосић

Шумарски факултет Београд

1.

9.18

5.

Ања Ђурић

Економски факултет Косовска Митровица

1.

9.02

6.

Теа Ђурић

Департман за економске науке  Државни универзитет Нови Пазар

1.

9.02

7.

Јелена Пејић

Филолошко уметнички факултет Крагујевац

4.

8.52

8.

Марија Ивановић

Академија техничких струковних студија Београд

1.

8.50

9.

Анастасија Радовановић

Висока здравствена школа струковних студија, Београд

3.

8.48

10.

Павле Чеперковић

Грађевински факултет  Београд

1.

8.36

11.

Василије Дугалић

Природно математички факултет Крагујевац

3.

8.24

12.

Ксенија Коминац

Филолошки факултет у Београду

4.

8.19

13.

Павле Баловић

Криминалистичко полицијски универзитет Београд

3.

8.11

14.

Софија Ђуровић

Факултет медицинских наука Крагујевац

2.

8.00

15.

Андреа Шаптовић

Економски факултет Универзитета у Крагујевац

мастер

7.97

16.

Сара Ђорђевић

Правни факултет у Крагујевцу

1.

7.92

17.

Милица Кнежевић

Учитељски факултет у Београду

4.

7.72

18.

Теодора Томовић

Филолошки факултет Београд

4.

7.66

19.

Анђела Матовић

Факултет за Машинство и грађевинарство Краљево

2.

7.22

20.

Александра Новковић

Технолошко - металуршки факултет Београд

2.

7.10

21.

Јована Вуковић

Географски факултет Београд

3.

6.86

22.

Кристина Бојовић

Факултет техничких наука Косовска Митровица

4.

6.67

 

 

Следећи студенти су одбијени јер не испуњавају услове Конкурса  за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023. годину:

 

 

Р. Бр.

Име и презиме

Факултет

Разлог за одбијање

1.

Александра Вељковић

Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

2.

Јована Чорбић

Правни факултет,  Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

3.

Анђела Ратковић

Филолошко - уметнички факултет, Крагујевац

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

4.

Анђела Воларац

Филолошки факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

5.

Радош Кнежевић

Факултет ветеринарске медицине, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

6.

Аница Симовић

Филолошко - уметнички факултет, Крагујевац

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

7.

Ђурђина Јаснић

Саобраћајни факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ бодова

8.

Милица Кошанин

Саобраћајни факултет, Београд

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

9.

Исидора Трикош

Факулет за хотелијерство и и туризам,  Врњачка Бања

Остварени просек оцена у средњој школи није у скласу са условима конкурса

10.

Олга Вељовић

Природно – математички факултет, Крагујевац

Остварени просек оцена у средњој школи није у скласу са условима конкурса

11.

Катарина Вујанац

 

Висока техничка школа струковних студија, Лепосавић

Обновљена година студија

12.

Димитрије Станишић

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

Нису положени сви испити из претходних година студија – недовољан број ЕСПБ

13.

Урош Вукосављевић

Факултет примењених уметности Београд

Непотпуна документација

 

 

 

Приговор на прелиминарну  ранг листу може се поднети  Општинском већу општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. 

 

 

 

  У Рашки

07.02.2023.

Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка

 

 

Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији општине Рашка чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110 кV да ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода од 30.01.2023. године.

Опширније у прилогу